بذر لوبیا پلو راین

yektaseed

بذر لوبیا پلو

راینPOLO
بلوغنیمه دیر رس – 60 روز
اندازه قلاف12 تا 16 سانتی متر
سطح مقطع قلافگرد
رنگ قلافسبز
رنگ بذرسفید
ویژگی‌هامناسب برای هوای معتدل
مناسب برای فرآوری و صنایع غذایی

قیمت بذر لوبیا پلو راین

خرید بذر  لوبیا پلو راین