بامیه

bamieh-pasar3

بامیه ارلی بال – 611 بذر پاسارگاد

بذر پاسارگاد:              EARLY BALL – 611
بلوغ زودرس
گرد افشانی آزاد
ارتفاع گیاه عمودی حدود 120 تا 140
رنگ غلاف سبز تیره
طول غلاف 7 تا 12 سانتی متر
شکل غلاف راست، مخروطی و نوک تیز

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بامیه ارلی بال – 611 بذر پاسارگاد”

bamieh-rin1

بامیه سلمسون – اسپین لس راین

راین:                    CELEMSON SPINELESS
بلوغ نیمه زودرس – 55 تا 60 روز
گرد افشانی آزاد
ارتفاع گیاه عمودی حدود 140 تا 150
رنگ غلاف سبز غنی
طول غلاف 7 تا 12 سانتی متر
شکل غلاف راست، مخروطی و نوک تیز

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بامیه سلمسون – اسپین لس راین”

bamieh-yekta1

بامیه روحانی – 3502 یکتا بذر

 
یکتا بذر:                      ROUHANI – 3502
بلوغ زودرس
گرد افشانی آزاد
ارتفاع گیاه عمودی حدود 120 تا 140
رنگ غلاف سبز تیره
طول غلاف 7 تا 12 سانتی متر
شکل غلاف راست، مخروطی و نوک تیز

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بامیه روحانی – 3502 یکتا بذر”

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بامیه”