خربزه

خربزه(Melon )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 راین ( آمریکا ) قوطی 100 گرمی جلالی – ایوانکه

( گوشت کرم )

JALALI
2 راین ( آمریکا ) قوطی 100 گرمی جلالی – ایوانکه

( گوشت سبز )

JALALI
3 راین ( آمریکا ) قوطی 500 گرمی جلالی – آناناسی JALALI – ANANAS
4 راین ( آمریکا ) قوطی 500 گرمی مینو MINOO
5 راین ( آمریکا ) قوطی 500 گرمی آناناس ANANAS
6 راین ( آمریکا ) قوطی 500 گرمی هانیدیو HONEYDEW
7 بذر امامی قوطی 500 گرمی آناناس تاشکندی – 566 TASHKANDI – ANANAS – 566
8 بذر پاسارگاد قوطی 100 گرمی آناناس تاشکندی – 566 TASHKANDI – ANANAS – 566
9 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی جباری زرد – 564 YELLOW JABBARI
10 بذر امامی قوطی 500 گرمی خربزه جلالی امام – 4602 YELLOW JALALI EMAM – 4602
11 بذر امامی قوطی 500 گرمی امامی قصری – 4605 EMAMI GHASRI – 4605
12 بذر پاسارگاد قوطی 200 گرمی امامی قصری – 4605 EMAMI GHASRI – 4605
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
20 – 40 7 – 10 80 – 100 120 – 150 2 – 3 5/0 – 5/1 5/1 – 5/2 30 – 35  

نمایش همه 10 نتیجه ها