شرکت سوبا فرانسه و ایتالیا

SUBA

پیاز گیاهی دوساله است اما اگر بخواهیم بذرگیری نمائیم به صورت یکساله کاشت می شود. این گیاه از تیره نرگسیان می باشد. پیاز گیاهی دوساله است اما اگر بخواهیم بذرگیری نمائیم به صورت یکساله کاشت می شود. این گیاه از تیره نرگسیان می باشد.ارتفاع بوته پیاز تا طول 15 تا 45 سانتی متر رشد می کند. برگ های این گیاه گوشتی, تو خالی, استوانه ای شکل و به رنگ سبز مایل به زرد می باشد. ساقه پیاز پهن, نازک, مدور, سفید رنگ و زیر زمینی می باشد. طول ریشه های خارج شده از ساقۀ زیرزمینی این گیاه 20 تا 25 سانتی متر می باشد.