گشنیز

گشنیز
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 یکتا بذر پاکت 13 کیلوگرمی گشنیز همدان HAMEDAN
2 یکتا بذر پاکت 13 کیلوگرمی گشنیز نهاوند NAHAVAND
3 یکتا بذر پاکت 13 کیلوگرمی گشنیز کرخه KARKHE
4 بذر امامی پاکت 7 کیلوگرمی گشنیز همدان HAMEDAN
5 بذر امامی پاکت 7 کیلوگرمی گشنیز نهاوند NAHAVAND
6 بذر امامی پاکت 7 کیلوگرمی گشنیز کرخه KARKHE
7 بذر پاسارگاد پاکت 5/3 کیلوگرمی گشنیز همدان HAMEDAN
8 بذر پاسارگاد پاکت 5/3 کیلوگرمی گشنیز نهاوند NAHAVAND
9 بذر پاسارگاد پاکت 5/3 کیلوگرمی گشنیز کرخه KARKHE
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
10 – 35 7 – 10 5/0 – 1 10

خطی

40 تا 60

غرقابی

700 – 800  

نمایش همه 6 نتیجه ها