چغندر

چقندر (Garden Beets )
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 یکتا بذر پاکت 10 کیلوگرمی چقندر قند CHOGHONDAR GHAND
2 بذر پاسارگاد قوطی 500 گرمی قرمز خامنه RED KHAMENEH
3 یکتا بذر پاکت 10 کیلوگرمی چقندر رسمی CHOGHONDAR RASMI
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

( سانتیمتر )

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
15 – 35 10 -15 15 – 20 30 – 40 1 – 2 20 – 25 60  

نمایش همه 3 نتیجه ها