شنبلیله

شنبلیله
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 یکتا بذر پاکت 30 کیلوگرمی روشن – 55 ROSHAN – 55
2 یکتا بذر پاکت 30 کیلوگرمی سمنان – 1502 SEMNAN – 1502
3 بذر امامی پاکت 15 کیلوگرمی روشن – 55 ROSHAN – 55
4 بذر امامی پاکت 15 کیلوگرمی سمنان – 1502 SEMNAN – 1502
5 یکتا بذر قوطی 500 گرمی روشن – 55 ROSHAN – 55
6 یکتا بذر قوطی 500 گرمی سمنان – 1502 SEMNAN – 1502
7 بذر پاسارگاد پاکت 10 کیلوگرمی روشن – 55 ROSHAN – 55
8 بذر پاسارگاد پاکت 10 کیلوگرمی سمنان – 1502 SEMNAN – 1502
    فاصله

( سانتی‌متر )

  مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

(سانتیمتر)

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
15 – 35 7 – 10 1 – 2 15 – 20 500 – 700  

نمایش همه 3 نتیجه ها