تره

تره
  برند بسته‌بندی نوع Variety
1 یکتا بذر

بذر پاسارگاد

پاکت 20 کیلوگرمی

پاکت 10 کیلوگرمی

امامی EMAMI
2 یکتا بذر

بذر پاسارگاد

پاکت 20 کیلوگرمی

پاکت 10 کیلوگرمی

ایرانی IRANI
3 یکتا بذر

بذر پاسارگاد

پاکت 20 کیلوگرمی

پاکت 10 کیلوگرمی

تره شادگان – 56 SHADEGAN – 56
    فاصله ( سانتی‌متر )   مقدار کاشت

( کیلوگرم/ هکتار)

   
دمای مطلوب خاک

برای جوانه زنی

( درجه سانتی‌گراد )

مدت زمان جوانه زدن ( روز ) فاصله بین دو بوته در هر ردیف فاصله ردیف تا ردیف عمق کاشت در زمین

( سانتیمتر )

کاشت نشا کاشت مستقیم تعداد دانه در هر گرم  
10 – 35 10 – 15 5/0 20 – 30 100 – 120  

نمایش همه 2 نتیجه ها